Aktualności:

Rozliczanie wsparcia pomostowego

Informujemy, iż wsparcie pomostowe musi zostać przez Państwa rozliczane po upływie 3, 8 i 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie należy złożyć do 14 dni kalendarzowych od upływu okresu rozliczeniowego, np. jeżeli działalność gospodarcza została założona 15 grudnia 2021 r. to pierwszy okres rozliczeniowy upływa po 3 miesiącach czyli 14 marca br., zatem rozliczenie należy złożyć do 28 marca br. W sekcji Dokumenty do pobrania został udostępniony wzór stosownego zestawienia.

Przypominamy również o konieczności comiesięcznego przekazywania do biura projektu dokumentów potwierdzających opłacenie składek ZUS (np. potwierdzenie przelewu) w ciągu 5 dni roboczych od ich opłacenia.

 

Lista rankingowa po procedurze odwoławczej

W wyniku prac Komisji Oceny Biznesplanów opracowano Listę rankingową ocen biznesplanów po procedurze odwoławczej w ramach projektu pt. „Własna firma szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”, którą przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

Osoby, które otrzymały dotacje prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w aktualnościach na stronie projektu dotyczącymi podpisywania umowy, tj.:

Dodatkowe w sekcji  „Dokumenty do pobrania” zamieszczone zostały dokumenty przydatne przy przygotowywaniu się do podpisania umowy.

Podczas podpisywania umowy/składania zabezpieczenia wszystkie osoby muszą przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązkowo mieć zakryte usta i nos.

Życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

 

Podpisywanie umowy i kolejne etapy

Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, którym zostało przyznane dofinansowanie!

W załączeniu przekazujemy Państwu niezbędne informacje o dalszych etapach udziału w projekcie.

Osobom zamierzającym  wybrać jako formę opodatkowania kartę podatkową przypominamy, iż przed rozpoczęciem działalności należy złożyć do Urzędu Skarbowego PIT-16.

Dodatkowe w sekcji  „Dokumenty do pobrania” zamieszczone zostały dokumenty przydatne przy przygotowywaniu się do podpisania umowy.

Podczas podpisywania umowy/składania zabezpieczenia wszystkie osoby muszą przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązkowo mieć zakryte usta i nos.

Życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

 

Lista rankingowa ocen biznesplanów

W wyniku prac Komisji Oceny Biznesplanów opracowano Listę rankingową ocen biznesplanów w ramach projektu pt. „Własna firma szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”, którą przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

Informacja dla osób, które otrzymały pozytywną decyzję w zakresie przyznania wsparcia

W najbliższych dniach na stronie zostaną zamieszczone szczegółowe informacje o dalszych krokach, które muszą Państwo podjąć oraz wzory dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej oraz jej zabezpieczenia. Podstawowym warunkiem podpisania umowy jest rejestracja działalności gospodarczej, zatem mogą Państwo już zakładać działalności. Planowany termin podpisywania umów: po 15 grudnia br., o dokładnych terminach będziemy informować telefonicznie.

Informacja dla osób, które otrzymały negatywną decyzję w zakresie przyznania wsparcia

Przypominamy, iż zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, uczestnik, który otrzymał negatywną decyzję w przedmiocie przyznania wsparcia ma prawo złożyć odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej. W odwołaniu należy uzasadnić przyczyny, z powodu których uczestnik uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za wadliwą.

W ramach procedury odwoławczej uczestnik nie składa nowego biznesplanu.

Po zakończeniu procedury odwoławczej, dla wszystkich osób, które nie otrzymały dotacji po pierwotnej ocenie, sporządzona zostanie ostateczna lista rankingowa uwzględniająca oceny z odwołań lub pierwotne oceny w przypadku braku odwołania. Na jej podstawie zostaną przyznane dotacje max. 4 uczestnikom projektu z pozytywną oceną i najwyższą liczbą punktów na tej liście.

 

Informacja o terminie naboru biznesplanów w projekcie „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”

Informujemy, iż nabór biznesplanów odbędzie się w okresie od 26.10.2021 r. (wtorek) do 09.11.2020 r. (wtorek). Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Biznesplan należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej w biurze projektu – ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na adres mailowy: etio@poczta.onet.pl (zapis w formacie DOC i PDF).
Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu w godzinach od 9:00 do 15:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

Do biznesplanu należy dołączyć Załącznik nr 1 – Zestawienie wydatków.

W przypadku złożenia biznesplanów przez wszystkich Uczestników projektu przed upływem terminu naboru, nabór zostanie zakończony z dniem wpływu ostatniego biznesplanu i rozpocznie się procedura oceny.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”

Informujemy, iż zakończono procedurę rekrutacyjną w ramach projektu.

W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona zostały lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie, znajdujących się na liście rezerwowej oraz ocenionych negatywnie.

Na liście rezerwowej umieszczone są osoby, które z powodu braku miejsca nie kwalifikują się do udziału w projekcie, ale mają pierwszeństwo w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

Rekrutacja do projektu – dodatkowy nabór na listę rezerwową

Informujemy, iż do dnia 17.08.2021r. (wtorek) prowadzony będzie dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych na listę rezerwową do projektu „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”.

W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Rusza rekrutacja do czwartej edycji projektu

Informujemy, iż rekrutacja do projektu  „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV” rozpocznie się w dniu 01.07.2021 r. (czwartek) i potrwa do dnia 26.07.2021 r. (poniedziałek). W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych i dotacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych (na tym etapie składają Państwo jedynie ten formularz). W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Czwarta edycja projektu dotacyjnego już od maja 2021

W maju 2021 r. rozpocznie się realizacja projektu „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV” skierowanego do osób bezrobotnych i biernych zawodowo po 30 roku życia zamieszkujących powiaty kutnowski, łęczycki, skierniewicki, m. Skierniewice, poddębicki, łowicki, tomaszowski. W ramach projektu można będzie uzyskać dotację na założenie własnej firmy w wysokości 23 050 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 2 300 zł przez 12 miesięcy. Łącznie 50 650 zł wsparcia.

Szczegółowe informacje wkrótce, zachęcamy do śledzenia niniejszej strony.

 

WAŻNE! – nowy wzór zestawienia do rozliczenia wsparcia pomostowego

W zakładce Dokumenty do pobrania opublikowany został nowy wzór Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego. Prosimy o jego pobranie i złożenie zestawień na aktualnym wzorze.

Przypominamy, iż pierwsze rozliczenie muszą Państwo przygotować po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie należy złożyć do 14 dni kalendarzowych od upływu okresu rozliczeniowego, np. jeżeli działalność gospodarcza została założona 2 września br. to pierwszy okres rozliczeniowy upływa po 3 miesiącach czyli 1 grudnia br., zatem rozliczenie należy złożyć do 15 grudnia br.

 

Lista rankingowa po procedurze odwoławczej

W wyniku prac Komisji Oceny Biznesplanów opracowano Listę rankingową ocen biznesplanów po procedurze odwoławczej w ramach projektu pt. „Własna firma szansą na lepszą przyszłość – edycja III”, którą przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

Osoby, które otrzymały dotacje prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w aktualnościach na stronie projektu dotyczącymi podpisywania umowy, tj.:

– Podpisywanie umowy i kolejne etapy
– Rozliczanie wsparcia pomostowego

 

Rozliczanie wsparcia pomostowego

Informujemy, iż wsparcie pomostowe musi zostać przez Państwa rozliczane po upływie 3, 8 i 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie należy złożyć do 14 dni kalendarzowych od upływu okresu rozliczeniowego, np. jeżeli działalność gospodarcza została założona 2 września br. to pierwszy okres rozliczeniowy upływa po 3 miesiącach czyli 1 grudnia br., zatem rozliczenie należy złożyć do 15 grudnia br. W sekcji Dokumenty do pobrania został udostępniony wzór stosownego zestawienia.

Przypominamy również o konieczności comiesięcznego przekazywania do biura projektu dokumentów potwierdzających opłacenie składek ZUS (np. potwierdzenie przelewu) w ciągu 5 dni roboczych od ich opłacenia.

 

Podpisywanie umowy i kolejne etapy

Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, którym zostało przyznane dofinansowanie!

W załączeniu przekazujemy Państwu niezbędne informacje o dalszych etapach udziału w projekcie.

Dodatkowe w sekcji  „Dokumenty do pobrania” zamieszczone zostały dokumenty przydatne przy przygotowywaniu się do podpisania umowy, tj.:

– Formularz informacji o pomocy de minimis, który stanowić będzie załącznik do Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.

– Wzór wypełniania ww. formularza dla osób, które nie otrzymały wcześniej pomocy de minimis oraz listę identyfikatorów gmin (na jej podstawie należy wpisać w formularzu kod gminy właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby firmy).

– Wzory umów poręczenia oraz deklaracji wekslowej i weksla.

– Wzór dyspozycji blokady na rachunku bankowym.

– Wzory świadczeń  o  niepozostawaniu  w  związku  małżeńskim wypełniany   przez Beneficjenta Pomocy/o pozostawaniu w związku małżeńskim z obowiązującą rozdzielnością majątkową -wypełniany przez Beneficjenta Pomocy /o  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim  z  obowiązującą  wspólnością majątkową oraz zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania.

Proces podpisywania umów planowany jest po 7 września 2020 r.

Podczas podpisywania umowy/składania zabezpieczenia wszystkie osoby muszą przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązkowo mieć zakryte usta i nos.

Życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

 

Lista rankingowa ocen biznesplanów

W wyniku prac Komisji Oceny Biznesplanów opracowano Listę rankingową ocen biznesplanów w ramach projektu pt. „Własna firma szansą na lepszą przyszłość – edycja III”, którą przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

Przypominamy, iż zgodnie z rozdziałem VII Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, uczestnik, który otrzymał negatywną decyzję w przedmiocie przyznania wsparcia ma prawo złożyć odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej. W odwołaniu należy uzasadnić przyczyny, z powodu których uczestnik uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za wadliwą.

W ramach procedury odwoławczej uczestnik nie składa nowego biznesplanu.

Po zakończeniu procedury odwoławczej, dla wszystkich osób, które nie otrzymały dotacji po pierwotnej ocenie, sporządzona zostanie ostateczna lista rankingowa uwzględniająca oceny z odwołań lub pierwotne oceny w przypadku braku odwołania. Na jej podstawie zostaną przyznane dotacje 6 uczestnikom projektu z pozytywną oceną i najwyższą liczbą punktów na tej liście.

 

Informacja o terminie naboru biznesplanów

Informujemy, iż nabór biznesplanów odbędzie się w okresie od 10.07.2020 r. (piątek) do 23.07.2020 r. (czwartek). Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Biznesplan należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/pendrivie/mailowo na adres: etio@poczta.onet.pl (zapis w formacie DOC i PDF) w biurze projektu – ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno.
Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu w godzinach od 9:00 do 15:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

Do biznesplanu należy dołączyć Załącznik nr 1 – Zestawienie wydatków.

W przypadku złożenia biznesplanów przez wszystkich Uczestników projektu przed upływem terminu naboru, nabór zostanie zakończony z dniem wpływu ostatniego biznesplanu i rozpocznie się procedura oceny.

UWAGA!!! Przypominamy, iż w sekcji  „Dokumenty do pobrania” zamieszczony został zaktualizowany wzór Załącznik nr 1 do biznesplanu – zestawienie wydatków. Podczas przygotowywania biznesplanów należy korzystać z aktualnego wzoru tego dokumentu.

 

Zaktualizowana wersja Załącznika nr 1 do biznesplanu

W sekcji  „Dokumenty do pobrania” zamieszczony został zaktualizowany wzór Załącznik nr 1 do biznesplanu – zestawienie wydatków. Podczas przygotowywania biznesplanów należy korzystać z aktualnego wzoru tego dokumentu.

Podczas przygotowywania biznesplanów należy korzystać jedynie z aktualnych wzorów dokumentów dostępnych na stronie projektu, złożenie biznesplanu lub załącznika na złym wzorze może skutkować jego odrzuceniem z przyczyn formalnych.

 

Kontakt z biurem projektu

Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania prosimy o kontakt z biurem projektu jedynie drogą mailową lub telefoniczną.

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, iż zakończono procedurę rekrutacyjną w ramach projektu.

W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona zostały lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie, znajdujących się na liście rezerwowej oraz ocenionych negatywnie.

Na liście rezerwowej umieszczone są osoby, które z powodu braku miejsca nie kwalifikują się do udziału w projekcie, ale mają pierwszeństwo w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W najbliższych dniach rozpoczynamy szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo przez nas poinformowani telefonicznie.