Aktualności:

Informacja o terminie naboru biznesplanów w projekcie „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”

Informujemy, iż nabór biznesplanów odbędzie się w okresie od 29.10.2021 r. (wtorek) do 09.11.2020 r. (wtorek). Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Biznesplan należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej w biurze projektu – ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na adres mailowy: etio@poczta.onet.pl (zapis w formacie DOC i PDF).
Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu w godzinach od 9:00 do 15:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

Do biznesplanu należy dołączyć Załącznik nr 1 – Zestawienie wydatków.

W przypadku złożenia biznesplanów przez wszystkich Uczestników projektu przed upływem terminu naboru, nabór zostanie zakończony z dniem wpływu ostatniego biznesplanu i rozpocznie się procedura oceny.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”

Informujemy, iż zakończono procedurę rekrutacyjną w ramach projektu.

W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona zostały lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie, znajdujących się na liście rezerwowej oraz ocenionych negatywnie.

Na liście rezerwowej umieszczone są osoby, które z powodu braku miejsca nie kwalifikują się do udziału w projekcie, ale mają pierwszeństwo w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

Rekrutacja do projektu – dodatkowy nabór na listę rezerwową

Informujemy, iż do dnia 17.08.2021r. (wtorek) prowadzony będzie dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych na listę rezerwową do projektu „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”.

W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Rusza rekrutacja do czwartej edycji projektu

Informujemy, iż rekrutacja do projektu  „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV” rozpocznie się w dniu 01.07.2021 r. (czwartek) i potrwa do dnia 26.07.2021 r. (poniedziałek). W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych i dotacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych (na tym etapie składają Państwo jedynie ten formularz). W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Czwarta edycja projektu dotacyjnego już od maja 2021

W maju 2021 r. rozpocznie się realizacja projektu „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV” skierowanego do osób bezrobotnych i biernych zawodowo po 30 roku życia zamieszkujących powiaty kutnowski, łęczycki, skierniewicki, m. Skierniewice, poddębicki, łowicki, tomaszowski. W ramach projektu można będzie uzyskać dotację na założenie własnej firmy w wysokości 23 050 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 2 300 zł przez 12 miesięcy. Łącznie 50 650 zł wsparcia.

Szczegółowe informacje wkrótce, zachęcamy do śledzenia niniejszej strony.

 

WAŻNE! – nowy wzór zestawienia do rozliczenia wsparcia pomostowego

W zakładce Dokumenty do pobrania opublikowany został nowy wzór Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego. Prosimy o jego pobranie i złożenie zestawień na aktualnym wzorze.

Przypominamy, iż pierwsze rozliczenie muszą Państwo przygotować po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie należy złożyć do 14 dni kalendarzowych od upływu okresu rozliczeniowego, np. jeżeli działalność gospodarcza została założona 2 września br. to pierwszy okres rozliczeniowy upływa po 3 miesiącach czyli 1 grudnia br., zatem rozliczenie należy złożyć do 15 grudnia br.

 

Lista rankingowa po procedurze odwoławczej

W wyniku prac Komisji Oceny Biznesplanów opracowano Listę rankingową ocen biznesplanów po procedurze odwoławczej w ramach projektu pt. „Własna firma szansą na lepszą przyszłość – edycja III”, którą przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

Osoby, które otrzymały dotacje prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w aktualnościach na stronie projektu dotyczącymi podpisywania umowy, tj.:

– Podpisywanie umowy i kolejne etapy
– Rozliczanie wsparcia pomostowego

 

Rozliczanie wsparcia pomostowego

Informujemy, iż wsparcie pomostowe musi zostać przez Państwa rozliczane po upływie 3, 8 i 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie należy złożyć do 14 dni kalendarzowych od upływu okresu rozliczeniowego, np. jeżeli działalność gospodarcza została założona 2 września br. to pierwszy okres rozliczeniowy upływa po 3 miesiącach czyli 1 grudnia br., zatem rozliczenie należy złożyć do 15 grudnia br. W sekcji Dokumenty do pobrania został udostępniony wzór stosownego zestawienia.

Przypominamy również o konieczności comiesięcznego przekazywania do biura projektu dokumentów potwierdzających opłacenie składek ZUS (np. potwierdzenie przelewu) w ciągu 5 dni roboczych od ich opłacenia.

 

Podpisywanie umowy i kolejne etapy

Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, którym zostało przyznane dofinansowanie!

W załączeniu przekazujemy Państwu niezbędne informacje o dalszych etapach udziału w projekcie.

Dodatkowe w sekcji  „Dokumenty do pobrania” zamieszczone zostały dokumenty przydatne przy przygotowywaniu się do podpisania umowy, tj.:

– Formularz informacji o pomocy de minimis, który stanowić będzie załącznik do Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.

– Wzór wypełniania ww. formularza dla osób, które nie otrzymały wcześniej pomocy de minimis oraz listę identyfikatorów gmin (na jej podstawie należy wpisać w formularzu kod gminy właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby firmy).

– Wzory umów poręczenia oraz deklaracji wekslowej i weksla.

– Wzór dyspozycji blokady na rachunku bankowym.

– Wzory świadczeń  o  niepozostawaniu  w  związku  małżeńskim wypełniany   przez Beneficjenta Pomocy/o pozostawaniu w związku małżeńskim z obowiązującą rozdzielnością majątkową -wypełniany przez Beneficjenta Pomocy /o  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim  z  obowiązującą  wspólnością majątkową oraz zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania.

Proces podpisywania umów planowany jest po 7 września 2020 r.

Podczas podpisywania umowy/składania zabezpieczenia wszystkie osoby muszą przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązkowo mieć zakryte usta i nos.

Życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

 

Lista rankingowa ocen biznesplanów

W wyniku prac Komisji Oceny Biznesplanów opracowano Listę rankingową ocen biznesplanów w ramach projektu pt. „Własna firma szansą na lepszą przyszłość – edycja III”, którą przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

Przypominamy, iż zgodnie z rozdziałem VII Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, uczestnik, który otrzymał negatywną decyzję w przedmiocie przyznania wsparcia ma prawo złożyć odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej. W odwołaniu należy uzasadnić przyczyny, z powodu których uczestnik uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za wadliwą.

W ramach procedury odwoławczej uczestnik nie składa nowego biznesplanu.

Po zakończeniu procedury odwoławczej, dla wszystkich osób, które nie otrzymały dotacji po pierwotnej ocenie, sporządzona zostanie ostateczna lista rankingowa uwzględniająca oceny z odwołań lub pierwotne oceny w przypadku braku odwołania. Na jej podstawie zostaną przyznane dotacje 6 uczestnikom projektu z pozytywną oceną i najwyższą liczbą punktów na tej liście.

 

Informacja o terminie naboru biznesplanów

Informujemy, iż nabór biznesplanów odbędzie się w okresie od 10.07.2020 r. (piątek) do 23.07.2020 r. (czwartek). Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Biznesplan należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/pendrivie/mailowo na adres: etio@poczta.onet.pl (zapis w formacie DOC i PDF) w biurze projektu – ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno.
Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu w godzinach od 9:00 do 15:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

Do biznesplanu należy dołączyć Załącznik nr 1 – Zestawienie wydatków.

W przypadku złożenia biznesplanów przez wszystkich Uczestników projektu przed upływem terminu naboru, nabór zostanie zakończony z dniem wpływu ostatniego biznesplanu i rozpocznie się procedura oceny.

UWAGA!!! Przypominamy, iż w sekcji  „Dokumenty do pobrania” zamieszczony został zaktualizowany wzór Załącznik nr 1 do biznesplanu – zestawienie wydatków. Podczas przygotowywania biznesplanów należy korzystać z aktualnego wzoru tego dokumentu.

 

Zaktualizowana wersja Załącznika nr 1 do biznesplanu

W sekcji  „Dokumenty do pobrania” zamieszczony został zaktualizowany wzór Załącznik nr 1 do biznesplanu – zestawienie wydatków. Podczas przygotowywania biznesplanów należy korzystać z aktualnego wzoru tego dokumentu.

Podczas przygotowywania biznesplanów należy korzystać jedynie z aktualnych wzorów dokumentów dostępnych na stronie projektu, złożenie biznesplanu lub załącznika na złym wzorze może skutkować jego odrzuceniem z przyczyn formalnych.

 

Kontakt z biurem projektu

Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania prosimy o kontakt z biurem projektu jedynie drogą mailową lub telefoniczną.

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, iż zakończono procedurę rekrutacyjną w ramach projektu.

W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona zostały lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie, znajdujących się na liście rezerwowej oraz ocenionych negatywnie.

Na liście rezerwowej umieszczone są osoby, które z powodu braku miejsca nie kwalifikują się do udziału w projekcie, ale mają pierwszeństwo w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W najbliższych dniach rozpoczynamy szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo przez nas poinformowani telefonicznie.

 

Rekrutacja do projektu – dodatkowy nabór

Informujemy, iż w dniu 08.01.2020 r. (środa)  rozpoczyna się dodatkowy nabór na listę rezerwową do projektu „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja III”. Nabór potrwa do dnia 17.01.2020 r. (piątek).

W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Rusza rekrutacja do kolejnej edycji projektu

Informujemy, iż rekrutacja do projektu  „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja III” rozpocznie się w dniu 29.11.2019r. (piątek) i potrwa do dnia 19.12.2019r. (czwartek). W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

 

Rozliczenie jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego

W zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczone zostały wzory:

Oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego

Przypominamy, że zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej Uczestnik projektu powinien rozliczyć jednorazową dotację w terminie 4 miesięcy od dnia jej wypłaty. W tym celu do biura projektu należy złożyć Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem. Prosimy o złożenie razem z powyższym oświadczeniem Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego zawierającego wydatki z 3 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Informujemy, iż w przypadku wsparcia pomostowego poniesione wydatki muszą być zgodne z tabelą „Sposób wykorzystania finansowego wsparcia pomostowego ” zawartą w „Załączniku nr 1 do biznesplanu – zestawieniu wydatków” jedynie w zakresie kategorii wydatków, ale nie w zakresie wysokości kwot wykorzystanych na dany typ wydatku.

 

Lista rankingowa po procedurze odwoławczej

W wyniku prac Komisji Oceny Biznesplanów opracowano Listę rankingową ocen biznesplanów po procedurze odwoławczej w ramach projektu pt. „Własna firma szansą na lepszą przyszłość – edycja II”, którą przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

Osoby, które otrzymały dotacje prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w aktualnościach na stronie projektu dotyczącymi podpisywania umowy, tj.:

Podpisywanie umowy i kolejne etapy

Dalsze informacje odnośnie podpisania umowy