O projekcie

„Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”

 

Projekt skierowany jest do 40 osób (21 kobiet, 19 mężczyzn):

w wieku 30 lat i więcej,

– bezrobotnych lub biernych zawodowo,

– zamieszkujących w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, łowickim, skierniewickim, miasto Skierniewice lub tomaszowskim,

– znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli będące (spełniające minimum jeden z poniższych warunków):

 • kobietą,
 • osobą powyżej 50 roku życia,
 • osobą z niepełnosprawnościami,
 • osobą długotrwale bezrobotną,
 • osobą o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie).

– planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

 

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które:

– prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

 

Projekt zapewnia wsparcie obejmujące:

– dla 40 osób:

 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci szkolenia grupowego ABC Przedsiębiorczości i szkoleń indywidualnych z zakresu przygotowania biznesplanu,

– dla 32 osób, których biznesplany zostaną najlepiej ocenione:

 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł,
 • finansowe wsparcie pomostowe – 27.600,00 zł (12 miesięcy x 2.300,00 zł)

Łącznie 50.650,00 zł wsparcia finansowego.

 

Projekt nr RPLD.08.03.01-10-0030/20 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – Poddziałanie 8.3.1. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Cel główny projektu to: Zwiększenie szansy na założenie i utrzymanie funkcjonowania nowych przedsiębiorstw przez 40 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z pow. kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, tomaszowskiego i poddębickiego w województwie łódzkim w okresie V 2021-XII 2022r.

Wartość projektu: 2 087 307,84 zł w tym dofinansowanie: 1 982 942,44 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 1 774 211,66 zł.

 

============================================================================

 

„Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja III”

Projekt skierowany jest do 44 osób (23 kobiet, 21 mężczyzn):

w wieku 30 lat i więcej,

– bezrobotnych lub biernych zawodowo,

– zamieszkujących w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, łowickim, brzezińskim lub tomaszowskim

– planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Preferowane osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli będące (spełniające minimum jeden z poniższych warunków):

 • kobietą,
 • osobą powyżej 50 roku życia,
 • osobą z niepełnosprawnościami,
 • osobą długotrwale bezrobotną,
 • osobą o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie).

 

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które:

– prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

– otrzymały w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Projekt zapewnia wsparcie obejmujące:

– dla 44 osób:

 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci szkolenia ABC Przedsiębiorczości i indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania biznesplanu,

– dla 34 osób, których biznesplany zostaną najlepiej ocenione:

 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł,
 • finansowe wsparcie pomostowe – 24.000,00 zł (12 miesięcy x 2.000,00 zł)

Łącznie 47.050 zł wsparcia finansowego.


Projekt nr RPLD.08.03.01-10-0082/19 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – Poddziałanie 8.3.1. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Cel główny projektu to: Zwiększenie szansy na założenie i utrzymanie funkcjonowania nowych przedsiębiorstw przez 44 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z powiatów brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, tomaszowskiego i poddębickiego w województwie łódzkim w okresie XI’2019-VI”2021r.

Wartość projektu: 2 078 188,67 zł w tym dofinansowanie: 1 974 279,23  zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 1 766 460,36 zł.

 

============================================================================

 

„Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja II”

Projekt skierowany jest do 46 osób (24 kobiety, 22 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby te muszą:

1) zamieszkiwać w powiatach:

* kutnowskim (z wyłączeniem gminy miejskiej Kutno oraz gminy Żychlin),

* łęczyckim (z wyłączeniem gminy miejskiej Łęczyca),

*  poddębickim,

2) pozostawać bez pracy (bezrobotni i bierni zawodowo)

Preferowane osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli będące (spełniające minimum jeden z poniższych warunków):

zdjecie

 • kobietą,
 • osobą powyżej 50 roku życia,
 • osobą z niepełnosprawnościami,
 • osobą długotrwale bezrobotną,
 • osobą o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie).

 

Projekt zapewnia wsparcie obejmujące:

– dla 46 osób:

 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

– dla 36 osób, których biznesplany zostaną najlepiej ocenione:

 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 27.000,00 zł,
 • finansowe wsparcie pomostowe – 16.200,00 zł (12 miesięcy x 1.350,00 zł),
 • doradcze wsparcie pomostowe.

Projekt nr RPLD.08.03.01-10-0057/18 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – Poddziałanie 8.3.1. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Cel główny projektu to: Zwiększenie szansy na założenie i utrzymanie funkcjonowania nowych przedsiębiorstw przez 46 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z obszarów słabo zaludnionych w pow. kutnowskim, łęczyckim i poddębickim w woj. łódzkim w okresie IX’2018-IV”2020r.

Wartość projektu: 2.048.335,20 zł w tym dofinansowanie: 1.945.918,20 zł