Informacja o terminie naboru biznesplanów w projekcie „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”

Informujemy, iż nabór biznesplanów odbędzie się w okresie od 26.10.2021 r. (wtorek) do 09.11.2020 r. (wtorek). Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Biznesplan należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej w biurze projektu – ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na adres mailowy: etio@poczta.onet.pl (zapis w formacie DOC i PDF).
Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu w godzinach od 9:00 do 15:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

Do biznesplanu należy dołączyć Załącznik nr 1 – Zestawienie wydatków.

W przypadku złożenia biznesplanów przez wszystkich Uczestników projektu przed upływem terminu naboru, nabór zostanie zakończony z dniem wpływu ostatniego biznesplanu i rozpocznie się procedura oceny.