Informacja o terminie naboru biznesplanów

Informujemy, iż nabór biznesplanów odbędzie się w okresie od 10.07.2020 r. (piątek) do 23.07.2020 r. (czwartek). Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Biznesplan należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/pendrivie/mailowo na adres: etio@poczta.onet.pl (zapis w formacie DOC i PDF) w biurze projektu – ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno.
Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu w godzinach od 9:00 do 15:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

Do biznesplanu należy dołączyć Załącznik nr 1 – Zestawienie wydatków.

W przypadku złożenia biznesplanów przez wszystkich Uczestników projektu przed upływem terminu naboru, nabór zostanie zakończony z dniem wpływu ostatniego biznesplanu i rozpocznie się procedura oceny.

UWAGA!!! Przypominamy, iż w sekcji  „Dokumenty do pobrania” zamieszczony został zaktualizowany wzór Załącznik nr 1 do biznesplanu – zestawienie wydatków. Podczas przygotowywania biznesplanów należy korzystać z aktualnego wzoru tego dokumentu.