Podpisywanie umowy i kolejne etapy

Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, którym zostało przyznane dofinansowanie!

W załączeniu przekazujemy Państwu niezbędne informacje o dalszych etapach udziału w projekcie.

Dodatkowe w sekcji  „Dokumenty do pobrania” zamieszczone zostały dokumenty przydatne przy przygotowywaniu się do podpisania umowy, tj.:

– Formularz informacji o pomocy de minimis, który stanowić będzie załącznik do Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.

– Wzór wypełniania ww. formularza dla osób, które nie otrzymały wcześniej pomocy de minimis oraz listę identyfikatorów gmin (na jej podstawie należy wpisać w formularzu kod gminy właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby firmy).

– Wzory umów poręczenia oraz deklaracji wekslowej i weksla.

– Wzór dyspozycji blokady na rachunku bankowym.

– Wzory świadczeń  o  niepozostawaniu  w  związku  małżeńskim wypełniany   przez Beneficjenta Pomocy/o pozostawaniu w związku małżeńskim z obowiązującą rozdzielnością majątkową -wypełniany przez Beneficjenta Pomocy /o  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim  z  obowiązującą  wspólnością majątkową oraz zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania.

Proces podpisywania umów planowany jest po 7 września 2020 r.

Podczas podpisywania umowy/składania zabezpieczenia wszystkie osoby muszą przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązkowo mieć zakryte usta i nos.

Życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!