Lista rankingowa ocen biznesplanów

W wyniku prac Komisji Oceny Biznesplanów opracowano Listę rankingową ocen biznesplanów w ramach projektu pt. „Własna firma szansą na lepszą przyszłość – edycja III”, którą przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

Przypominamy, iż zgodnie z rozdziałem VII Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, uczestnik, który otrzymał negatywną decyzję w przedmiocie przyznania wsparcia ma prawo złożyć odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej. W odwołaniu należy uzasadnić przyczyny, z powodu których uczestnik uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za wadliwą.

W ramach procedury odwoławczej uczestnik nie składa nowego biznesplanu.

Po zakończeniu procedury odwoławczej, dla wszystkich osób, które nie otrzymały dotacji po pierwotnej ocenie, sporządzona zostanie ostateczna lista rankingowa uwzględniająca oceny z odwołań lub pierwotne oceny w przypadku braku odwołania. Na jej podstawie zostaną przyznane dotacje 6 uczestnikom projektu z pozytywną oceną i najwyższą liczbą punktów na tej liście.