Lista rankingowa ocen biznesplanów

W wyniku prac Komisji Oceny Biznesplanów opracowano Listę rankingową ocen biznesplanów w ramach projektu pt. „Własna firma szansą na lepszą przyszłość – edycja IV”, którą przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

Informacja dla osób, które otrzymały pozytywną decyzję w zakresie przyznania wsparcia

W najbliższych dniach na stronie zostaną zamieszczone szczegółowe informacje o dalszych krokach, które muszą Państwo podjąć oraz wzory dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej oraz jej zabezpieczenia. Podstawowym warunkiem podpisania umowy jest rejestracja działalności gospodarczej, zatem mogą Państwo już zakładać działalności. Planowany termin podpisywania umów: po 15 grudnia br., o dokładnych terminach będziemy informować telefonicznie.

Informacja dla osób, które otrzymały negatywną decyzję w zakresie przyznania wsparcia

Przypominamy, iż zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, uczestnik, który otrzymał negatywną decyzję w przedmiocie przyznania wsparcia ma prawo złożyć odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej. W odwołaniu należy uzasadnić przyczyny, z powodu których uczestnik uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za wadliwą.

W ramach procedury odwoławczej uczestnik nie składa nowego biznesplanu.

Po zakończeniu procedury odwoławczej, dla wszystkich osób, które nie otrzymały dotacji po pierwotnej ocenie, sporządzona zostanie ostateczna lista rankingowa uwzględniająca oceny z odwołań lub pierwotne oceny w przypadku braku odwołania. Na jej podstawie zostaną przyznane dotacje max. 4 uczestnikom projektu z pozytywną oceną i najwyższą liczbą punktów na tej liście.